Kiest u voor Sam&ko?

Dan kunt u rekenen op kwaliteit!

De kwaliteit van onze opvang is voor Sam&ko erg belangrijk. Uiteraard voldoen al onze locaties aan de wettelijke eisen. Alle locaties en gastouders worden jaarlijks (in de meeste gevallen onaangekondigd) gecontroleerd door de GGD. De inspectierapporten van deze controles kunt u bekijken in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Daar vindt u ook alle LRK nummers van zowel de locaties als de gastouders.

Sam&ko hanteert daarnaast een intern kwaliteitssysteem. Alle werkwijzen voor alle medewerkers zijn vastgelegd en inzichtelijk voor medewerkers.

De feedback die wij van klanten ontvangen, gebruiken wij om kritisch te kijken naar ons aanbod en onze manier van werken. Bovendien houden wij jaarlijks klanttevredenheidsonderzoeken onder alle klanten. Zo werken wij systematisch en constant aan het verbeteren van onze dienstverlening.

Vertrouwen, vakwerk en ervaren
Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Ouders vertrouwen hun kinderen toe aan pedagogisch medewerkers, zodat zij de mogelijkheid krijgen om zorg en werken te combineren. Voor Sam&ko is kinderopvang vakwerk, uitgevoerd door deskundige mensen die weten waar ze mee bezig zijn. Mensen die vanuit een positieve houding kinderen een veilige en fijne plek bieden waar zij zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen.

Pedagogische kwaliteit betekent bij Sam&ko vooral zien en ervaren. In onze locaties en in de houding en het handelen van de pedagogisch medewerker is zichtbaar waar wij voor staan. Kinderen krijgen de kans en ruimte zich spelenderwijs te ontwikkelen op een voor hen emotioneel veilige plek. Die plek bieden wij hen door onze houding en ons handelen te blijven afstemmen op behoeften van kinderen. In onze pedagogische acties staat het kind centraal. We vinden het belangrijk dat ieder kind niet alleen een veilige plek heeft om samen of individueel te spelen maar dat elk kind zich vooral veilig voelt in de ruimten, met de pedagogisch medewerkers en met andere kinderen om zich heen.

In het pedagogisch beleid kunt u lezen hoe wij uw kind, samen met u, een fijne en inspirerende tijd geven bij Sam&ko. Iedere Sam&ko locatie heeft een aanvullend pedagogisch werkplan. Hierin staat beschreven hoe dit beleid in de praktijk wordt toegepast. Wanneer uw kind op een bepaalde locatie geplaatst is, kunt u dit werkplan inzien of opvragen.

Naast het pedagogisch beleid heeft Sam&ko een veiligheids- en gezondheidsbeleid en privacy beleid. In het veiligheids- en gezondheidsbeleid beschrijven wij hoe wij een fysiek veilige omgeving voor kinderen en ouders creëren. Ook dit beleid heeft een locatiespecifieke uitwerking dat is in te zien op locatie.

Sam&ko en vaccinatie
Het wel of niet inenten is de verantwoordelijkheid van iedere ouder.
Wel vragen wij, bij plaatsing, of ouders hun kind inenten volgens het rijksvaccinatieprogramma, zo kunnen medewerkers bij besmettelijke ziekten checken of kinderen extra risico lopen.

Alle ouders van een locatie worden op de hoogte gesteld wanneer een besmettelijke ziekte bij een kind is geconstateerd. Dit is nodig voor ouders om ziekteverschijnselen sneller te herkennen. Ook voor zwangere vrouwen kan dit belangrijk zijn.

Wij volgen te allen tijde de richtlijnen van het RIVM en nemen alle maatregelen die zij stellen.

Wanneer een infectieziekte bij meer dan twee kinderen op één locatie binnen afzienbare tijd geconstateerd wordt, melden wij dit volgens de wettelijke plicht bij de plaatselijke GGD. Besproken wordt welke extra maatregelen nodig zijn.

Vooralsnog publiceren wij het totaal aantal ingeënte kinderen per groep/locatie niet. Mocht de overheid vaststellen dat dit verplicht is, dan registreren en publiceren wij uiteraard volgens de door hen gestelde regels.

Wat als u niet tevreden bent?
Uiteraard doen wij ons best om uw kind optimale opvang te bieden. Toch kan het gebeuren dat er iets voorvalt waarover u niet tevreden bent. Wij stellen het op prijs als u laat weten dat u niet tevreden bent over de gang van zaken rond de opvang of als u van mening bent dat de anti-discriminatiecode overschreden is. U kunt uw klacht het beste als eerste bespreken met de pedagogisch medewerker of clustermanager als het om de opvang gaat. Gaat het over administratieve zaken, dan kunt u zich wenden tot de afdeling Klantenservice. Meestal zal zo’n gesprek het probleem oplossen.

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u zich wenden tot de het klachtenloket kinderopvang voor informatie, advies en mediation (www.klachtenloket-kinderopvang.nl). Dit is een onafhankelijke instelling, die de vragen en klachten aanhoort van individuele ouders en oudercommissies, advies geeft en duidelijk maakt welke stappen u kunt nemen. Uiteraard is het ook mogelijk om uw klacht in te dienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang (www.degeschillencommissie.nl / Postbus 90600, 2509 LP Den Haag).

Hieronder kunt u het openbare jaarverslag en de klachtenregeling downloaden: